Về chúng tôi

Ban lãnh đạo công ty:
Dorokhin V. V.

Tổng Giám đốc
Tập đoàn
RUSELPROM,
thành viên Hội
đồng quản trị

Glovatsky A.V.

Phó Tổng Giám đốc
thứ nhất Tập
đoàn RUSELPROM,
thành viên Hội
đồng quản trị

Rusakovsky A.M.

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn
RUSELPROM,
thành viên Hội
đồng quản trị
Masyutin S.A.

Phó Tổng Giám
đốc Tập đoàn
RUSELPROM,
thành viên Hội
đồng quản trị

Gorodnitsky I.N.

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn RUSELPROM

Leonid Brodsky

Đốc điều hành Giám
Tập đoàn RUSELPROM

Hội đồng quản trị:

Dorokhin Vladimir Vasilievich (1965) - Tổng giám đốc Tập đoàn RUSELPROM, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó tiến sỹ Khoa học kỹ thuật, thành viên của Viện Tổ chức Khoa học Quốc tế.

Abel Aganbegyan (1932) - Trưởng khoa Kinh tế lý thuyết và thực tiễn của Viện kinh tế quốc gia thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga, Giáo sư. Giám đốc độc lập.

Glovatsky Anatoly (1939) - Tổng giám đốc Ruselprom JSC. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn RUSELPROM.

Gorodnitsky Ivan (1948) - Phó Tổng Giám đốc RUSELPROM Ltd.

Masyutin Svyatoslav (1948) - Chủ tịch Hội đồng giám sát của SEZ, Viện Khoa học tự nhiên, Tiến sĩ Kinh tế, nhà kinh tế ưu tú của Liên bang Nga, Giáo sư.

Rusakovsky Alexey (1952) - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn RUSELPROM, Tiến sĩ Kỹ thuật điện, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học điện của Nga

Liên hệ